“การศึกษาอเมริกาจะต้องตอบโจทย์ด้านการจ้างงานเพื่อเลี้ยงพลเมืองให้อยู่ดีกินดีและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศได้” ดร.แอนโทนี่ คาร์นีเวล์ กล่าว สหรัฐอเมริกาเริ่มประดิษฐ์เทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในช่วงอุตสาหกรรมการผลิต ในช่วงปี 1970 และก็สามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งเรื่องการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต มีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อให้มีผลิตภาพด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งก็สามารถทำให้เศรษฐกิจได้รับการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำเทคโนโลยีผนวกกับภาคการผลิตสินค้าให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า มีทางเลือกในการบริโภคสินค้าให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า มีทางเลือกในการบริโภคสินค้าที่ดีขึ้นและราคาถูกลง จึงทำให้ตั้งแต่ช่วงปี 1990 เป็นต้นมา เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเริ่มกลับมาเข้มแข็งมากขึ้น การมีวิวัฒนาการการขับเคลื่อนขนานใหญ่ของเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาเกิดจากผู้บริโภคที่ต้องการของดีราคาถูก และตรงนี้เองก็ทำให้ทักษะของผู้คนในสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนไปมากและอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีทั้งหลายในภาคอุตสาหกรรมทุกชนิด จึงเป็นความท้าทายของภาคการศึกษา โดยเฉพาะการอุดมศึกษาจะต้องวิ่งไล่ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ทัน และจะต้องผลิตบัณฑิตที่มีทักษะฝีมือด้านเทคโนโลยี เพื่อไปตอบโจทย์การจ้างงานของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงต้องปรับตัวขนานใหญ่เช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมใหม่ที่มีเทคโนโลยีเข้าไปทุกๆอนู บัณฑิตจึงต้องมีทักษะด้านไอทีใหม่ๆ หลากหลายจำนวนมาก เพราะฉะนั้น แรงงานของบัณฑิตที่จบมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาคร่าวๆนั้น จะเป็นบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50% ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ประมาณ 25% และอีกประมาณ 8 ถึง 10 % จบด้านการศึกษาหรือคุรุศาสตร์ ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงมีความสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะปริญญาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับบัณฑิตที่จบออกไป มีทักษะตรงตามความต้องการภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องให้ภาคอุตสาหกรรมเหล่านั้นมาฝึกอบรมบัณฑิตใหม่ซ้ำซาก เพื่อให้บัณฑิตสามารถทำงานได้ การเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างแนบสนิท เพื่อสร้างการศึกษาของโลกจริง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นการตอบโจทย์ในการสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ที่ถูกทาง และสามารถสร้างความเป็นอยู่ดีกินดีให้กับพลเมืองของชาติสหรัฐอเมริกาได้ การสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ ที่สามารถผลิตบัณฑิตที่พร้อมทำงานภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจได้เลยอย่างไร้รอยต่อ จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง และสามารถสร้างชาติให้เข้มแข็ง และก็จะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้ และก็ทำให้การเมืองมั่นคง และเศรษฐกิจที่ดี ก็จะต้องส่งผลตอบแทนให้กับประชาชนและพลเมืองที่มีทักษะการทำงานในระดับสูง ให้มีงานและผลตอบแทนที่มั่นคง การอุดมศึกษาจึงเป็นการเรียนรู้โลกจริง พร้อมกับการมีทักษะแห่งการแก้ไขปัญหาวิกฤต ทัศนคติที่ดี จริยธรรม ศีลธรรมที่ถูกต้องในการดำรงชีวิต รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด boonmark@stammford.edu 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : การศึกษาอเมริกัน (จบ) – โลกาภิวัตน์

Posts related