นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขอเตือนให้เจ้าขอรถยนต์ที่มีการแก้ไข หรือปรับแต่งอุปกรณ์รถยนต์โดยไม่รับอนุญาต อาจเข้าข่ายผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก อีกทั้งยังไม่ผ่านการตรวจสภาพรถประจำปีด้วย เพราะจากสถิติการตรวจสภาพรถของกรมการขนส่งทางบก และส านักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย.56 ที่ผ่านมา มีรถเข้าตรวจสภาพทั้งสิ้น 1.4 ล้านคัน แต่ไม่ผ่านการตรวจสภาพรถถึง 11,145 คัน ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่ของรถยนต์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบกว่า 8,152 คัน เกิดจากการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถก่อนได้รับอนุญาต ส่วนความผิดรองลงมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องระบบเบรกชำรุดบกพร่อง หรือประสิทธิภาพไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด “เจ้าของรถที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์ หรือส่วนควบของรถโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น แก้ไขปรับแต่งระบบไฟฟ้าของรถยนต์ ระบบไฟส่องสว่าง ระบบสัญญาณ ระบบเบรก มีระดับเสียงดังของรถเกินกำหนด รวมทั้งมีการแก้ไขสภาพตัวถัง เช่น โครงรถ สีรถ อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มาตรา 12 ฐานใช้รถที่ จดทะเบียนแล้วแต่ปรากฏในภายหลังว่า รถนั้นมีส่วนควบหรืออุปกรณ์ส าหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด จนอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท” นอกจากนี้อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกตามมาตรา 71 ฐานใช้รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงไม่มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท โดยกรมการขนส่งทางบกจะเข้มงวดตรวจสอบอย่างจริงจัง เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ขณะเดียวกันหากประชาชนพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร สภาพรถไม่สมบูรณ์ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ขนส่งเตรียมฟันดาบรถแต่งผิดกฏหมาย

Posts related