นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังเปิดรับสมัครกรรมการรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติม เนื่องจากกรรมการที่มีอยู่เดิมประมาณ 700 คน ขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 560 คน เนื่องจากต้องออกตามเงื่อนไขที่อายุครบ 65 ปี และอยู่ในบัญชีรายชื่อครบ 5 ปี ทำให้ขณะนี้ไม่เพียงพอที่จะเป็นตัวเลือกให้เข้าไปนั่งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจต่างๆ ทั้งนี้ กรรมการรัฐวิสาหกิจในบัญชีรายชื่อ จะเป็นผู้เชี่ยวชายด้านต่างๆ ประมาณ 20-30 สาขาอาชีพ โดยตามระเบียบของการแต่งตั้งเข้าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ต้องแต่งตั้งกรรมการในบัญชีรายชื่อเข้าไปเป็นกรรมกรรมการไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจได้ไม่เกินคนละ 3 แห่ง อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายจะรับสมัครกรรมการรัฐวิสาหกิจในบัญชีรายชื่อให้ได้ 150 คน ภายในปีนี้ และจะทยอยรับให้ได้ถึง 700 คน ปี 58 โดยการรับสมัครกรรมการครั้งนี้จะตั้งคุณสมบัติให้สูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา ต้องมีคุณสมบัติที่ดี มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นผู้เสียสละ ต้องการเข้ามาช่วยการบริหารานภาครัฐ เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คลังลุยเปิดรับสมัครนั่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

Posts related