นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานกรรมการบริหารสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (เอสเอ็มไอ) เปิดเผยว่า ส.อ.ท. ได้จัดทำแผนพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบ  โดยกำหนดกรอบทิศทางแบ่งเป็น 3 ระยะ  ซึ่งจะนำเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่างเป็นทางการอีกครั้ง  หลังจากที่ผ่านมาได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ดสสว.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะคสช. เป็นประธาน  และได้กำหนดให้การพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นวาระแห่งชาติ   สำหรับแผนการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ระยะสั้น ภายใน 6 เดือน –  1 ปี สนับสนุนให้เอสเอ็มอีเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งคสช.ดำเนินการแล้ว รวมทั้งกำหนดเป้าหมายชัดเจน โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้กลับมาเป็น 42% ของสัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)  เช่นเดิม จากปัจจุบันอยู่ที่ 37 %  และให้เป็น 50 % ในปี 73  โดยส่งเสริมให้ย้ายสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  มาอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี จากปัจจุบันอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณการส่งเสริมเอสเอ็มอีให้แยกออกจากระทรวงอุตฯ  เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ชัดเจน  และแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเอสเอ็มอี เช่น เพิ่มบทบาทบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) การลดดอกเบี้ยเงินกู้แก่เอสเอ็มอี ส่วนระยะกลาง ภายใน 2-3 ปี การจัดทำดัชนีวัดผลงานเอสเอ็มอี (เคพีไอ) โดยให้ทุกหน่วยงาน ขับเคลื่อนภารกิจด้านเอสเอ็มอี เพื่อวัดผลอย่างชัดเจน มีการรายงานผลรายไตรมาสต่อคณะกรรมการส่งเสริมเอสเอ็มอี ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกการใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจัดตั้งศูนย์บริการอาเซียนเอสเอ็มอีในไทย  เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจ และการจับคู่ทางธุรกิจในภูมิภาค และให้ไทยเป็นศูนย์กลางจัดอาเซียน เอสเอ็มอี เอ็กโปร์ ทุกปี เพื่อให้ไทยเป็นแหล่งข้อมูลสินค้าเอสเอ็มอีของภูมิภาคอาเซียนต่อไป รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษา การบริการด้านวิจัยและพัฒนาและออกแบบสินค้าของอาเซียน   อย่างไรก็ตามในระยะยาว 4-5 ปี ให้เร่งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในการส่งเสริมเอสเอ็มอีที่ยังหายไป   เช่น   ระบบการจัดอันดับความน่าเชื่อของเอสเอ็มอี , เพิ่มช่องทางการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยของเอสเอ็มอี, แอปพริเคชั่น เอสเอ็มอี , เอสเอ็มอี คอมเพล็กซ์ , นิคมเอสเอ็มอี ,  กองทุนส่งเสริมการขยายธุรกิจเอสเอ็มอีในต่างประเทศ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชง3แผนพัฒนาเอสเอ็มอี

Posts related