นายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลดต้นทุนภาคอุตสาหกรรมถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี โดยในปี 57จากการสำรวจพบว่า ต้นทุน โลจิสติกส์ต่อยอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด5ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ ในปี55พบว่าต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายอยู่ที่7.27%ลดจากปีก่อนหน้านั้นซึ่งอยู่ที่8.47%ขณะที่ในปี57คาดว่า จะมีต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงต่ำกว่า7% โดยเมื่อพิจารณาส่วนประกอบแล้วต้นทุนโลจิสติกส์ประกอบด้วยต้นทุนสินค้าคงคลัง ต้นทุนการขนส่งสินค้า และต้นทุนบริหารจัดการ ซึ่งส่วนของต้นทุนสินค้าคงคลังนั้นยังสามารถลดลงได้อีกมาก“กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สำนักโลจิสติกส์หน่วยงานภายใต้สังกัด กพร.ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อช่วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยลดต้นทุนโลจิสติกส์ลงอย่างต่อเนื่องทุกปีผ่านโครงการต่างๆ จากนั้นจะมีการเก็บข้อมูลซึ่งเชื่อว่า ปี57จะลดลงต่ำกว่า7%แน่นอน”นายปณิธาน จินดาภูอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานในเบื้องต้นพบว่าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมกว่า30โครงการของสำนักโลจิสติกส์ช่วยลดต้นทุนได้กว่า3,500ล้านบาท พัฒนาบุคลากรกว่า 7,500คน ดึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหม่มากกว่า500รายเข้าร่วมโครงการต่าง ๆเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของไทย สำหรับการพิจารณาระบบโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมไทยพบว่า ภาพรวมอยู่ในอันดับ3ของอาเซียน เป็นผู้นำในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม จุดเด่นของไทยคือผู้ประกอบการมีการนำระบบโลจิสติกส์และระบบไอทีมาใช้ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีส่งผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและสามารถลดต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดึงผู้ประกอบการลดต้นทุนโลจิสติกส์

Posts related