นายธีรพงศ์จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนเปิดเผยว่าสึกผิดหวังกับการประกาศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯที่ให้น้ำหนักความพยายามในการแก้ปัญหาไม่เพียงพอทั้งๆที่ความพยายามของภาคอุตสาหกรรมประมงไทยและหน่วยงานต่างๆของภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ร่วมกันขจัดปัญหาและแก้ไขการใช้แรงงานอย่างผิดกฏหมายและไร้จริยธรรมมาอย่างจริงจังและต่อเนื่องแต่ก็ไม่อาจเพียงพอที่จะสามารถรักษาสถานะเดิมหรือเลื่อนลำดับขั้นขึ้นไปที่ระดับ2ได้ “บริษัทเคารพต่อความวิตกกังวลของสหรัฐฯต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนเรื่องแรงงานอย่างไรก็ดี ผลจากรายงานแสดงให้เห็นว่าไทยยังทำได้ไม่ดีพอต่อการจัดการปัญหานี้ทั้งๆที่ภาคอุตสาหกรรมประมงของไทยได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการร่วมมือกันอย่างแข็งขันกับคู่ค้าของไทยเองและคู่ค้าต่างประเทศส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนที่อยู่ในเครือข่ายธุรกิจทั้งหมด” ในปี56สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปแห่งประเทศไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยกระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอาหารทะเลไทยได้ร่วมเป็นพันธมิตรตลอดทั้งเครือข่ายในการส่งเสริมการพูดคุยหาทางออกและระบุถึงปัญหาร่วมกันเพื่อร่วมกันขจัดการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์โดยการจัดตั้งข้อกำหนดมาตรฐานการจัดการแรงงานที่ดี ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศอีกด้วย สำหรับกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนได้เข้าร่วมเป็นภาคีของข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติหรือ ยูเอ็นโกลบอลคอมแพคและการเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการการปฏิบัติต่อการใช้แรงงานที่ดีกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานสภาพการทำงานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของไทยและเรายังได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกถึงเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานการตรวจสอบด้านจริยธรรมสากลต่อแรงงานและมาตรฐานทางจริยธรรมจำเพาะของลูกค้าเอง ก่อนที่กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนจะเข้าร่วมพันธะสัญญากับองค์การระหว่างประเทศในส่วนของบริษัทฯได้มีการกำหนดหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างชัดเจนเรื่องการห้ามใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับและห้ามการเลือกปฏิบัติในทุกกรณีการเคารพสิทธิและเสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุ่มต่อรองและการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน ทั้งนี้บริษัทได้สร้างความชัดเจนว่าหากคู่ค้าใช้ประโยชน์สิทธิมนุษยชนในทางที่ผิดจะส่งผลต่อการระงับความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างจริงจังเนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญต่อทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสูงสุดไม่ใช่เรื่องการสร้างผลกำไรเป็นหลักเพียงอย่างเดียวแต่คือการให้ความเห็นอกเห็นใจแรงงานผู้ถูกกระทำและร่วมกันยุติความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทียูเอฟผิดหวังสหรัฐฯ ลดอันดับประเทศไทยค้ามนุษย์

Posts related