นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.ร่วมกับ 19 สถาบันการเงิน เปิด 2 โครงการค้ำประกัน วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการค้ำประกันโอทอป และวิสาหกิจชุมชน วงเงินค้ำประกัน 10,000 ล้านบาท และโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย วงเงินค้ำประกัน 5,000 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในกลุ่มฐานราก เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่ยังพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ ทั้งพ่อค้าแม่ค้าตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบการอาชีพอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจโดยมีสถานประกอบการที่ชัดเจน คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยประมาณ 70,000  ล้านบาท ทั้งนี้ เชื่อว่าการค้ำประกัน 2 โครงการจะช่วยให้ผู้ประกอบการโอทอป วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุน จากการสำรวจของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อยู่ที่ 1.7 ล้านราย ซึ่ง บสย.จะจ่ายค่าค้ำประกันในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงิน จากเดิมที่จ่ายในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ (พีจีเอส 5) ที่ 18% แต่ครั้งนี้ การค้ำประกันให้กับผู้ประกอบการรายย่อยอยู่ที่ 50% และผู้ประกอบการโอทอป วิสาหกิจชุมชน อยู่ที่ 25% ของเงินที่ปล่อยไปทั้งหมด หากมีความสูญเสียเกิดขึ้น โดย 2 โครงการยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการที่ติดเครดิตบูโร ซึ่ง บสย.ไม่ได้ค้ำประกันให้ แต่ผู้ประกอบการยังสามารถใช้ช่องทางอื่น ผ่านโครงการพีจีเอส 5 ที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขกำหนดไว้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บสย.เปิด 2 โครงการค้ำประกัน

Posts related