นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อดำเนินนโยบายด้านการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.56 (พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ) รวมทั้ง เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ โดยมอบหมายให้ สคร. หารือกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รวมทั้ง หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่จะสามารถให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน และจัดลำดับความสำคัญโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้ สคร.เตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ภาครัฐสามารถพัฒนาโครงการต่างๆ โดยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ เพื่อรองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นจำนวนมาก และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะปัจจุบันภาครัฐมีข้อจำกัดด้านการลงทุนผ่านระบบงบประมาณและการกู้เงินหนี้สาธารณะ ดังนั้น การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จึงมีความสำคัญและจำเป็นยิ่งขึ้น นอกจากนี้  เมื่อวันที่ 19 มี.ค.57 กระทรวงการคลัง ได้จัดสัมมนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง สัญจร ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 17 จังหวัด เพื่อเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ทำให้มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยที่เกิดขึ้นในประเทศ และปัจจัยภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี) ปี 58  ทั้งนี้ นโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ปี 57 จะมุ่งเน้นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งสนับสนุนศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่ม และรักษาความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ โดยต้องเร่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  สำหรับสัมมนาครั้งนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการโครงการคลินิกภาษี เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และภาคเอกชนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้ปรึกษาและรับคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีอากรของทั้ง 3 กรมจัดเก็บภาษี รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจและการให้บริการต่างๆ อีกด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปลัดคลังสั่ง สคร.ลุย พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ

Posts related