นายสุพรรณ   แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)กล่าวว่า ปส. ในฐานะผู้ประสานงานแห่งชาติด้านการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ มีหน้าที่ในการประสานงานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ International Atomic Energy Agency (IAEA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานปรมาณูทั้งในและต่างประเทศ  จึงจัดงาน สมัชชาปรมาณูเพื่อสันติ 2557 หรือ Thai Atoms for Peace Expo (TAPE) 2014 ขึ้น  เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานปรมาณูทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจาก IAEA และประชาชนทั่วไปที่สนใจ มารับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านพลังงานปรมาณู และหาแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนการดำเนินงานและความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก ปรับนโยบายด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ และขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และภารกิจของ ปส. พร้อมเสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานปรมาณู ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ในงานมี 2 กิจกรรมคู่ขนาน  คือ 1.การสัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA มาบรรยายความร่วมมือทางวิชาการของ IAEA ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแนวทางความร่วมมือในอนาคต และการสัมมนาแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการของ IAEA และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และ2. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร อาหารโภชนาการ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร 0 2596 7600 ต่อ 1811, 1812 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.oaep.go.th/rtsm/index.php

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปส. จัดสมัชชาปรมาณูเพื่อสันติครั้งแรกในไทย

Posts related