รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการทั่วประเทศ ปี 56 ว่า สถานประกอบการประมาณ 189,182 แห่ง ต้องการแรงงานมากถึง 306,148 คน ในจำนวนนี้เป็นตำแหน่งงานที่หาคนมาทำงานไม่ได้ถึง181,827 คน คิดเป็น 59.4% ของจำนวนแรงงานที่ต้องการทั้งหมด ส่วนมากเป็นกิจการเกี่ยวกับการค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจบริการต้องการแรงงานมากที่สุด 154,820 คน รองลงมาเป็น ภาคการผลิตต้องการ133,114 คน ที่เหลือเป็นการก่อสร้าง กิจกรรม การขนส่งทางบกฯ และโรงพยาบาลขณะที่อาชีพของผู้ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการต้องการส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ มากที่สุด เพราะต้องการแรงงานประมาณ72,049 คน รองลงมาเป็น ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ประมาณ 61,984 คน ส่วนแรงงานที่สถานประกอบการขาดแคลนน้อยที่สุดคือผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตร ประมาณ 807 คน และประมง ประมาณ 644 คน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปี 56 แรงงานขาดแคลน 3.06 แสนคน

Posts related