นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สินค้าส่งออกของไทยมีความจำเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้ผู้นำเข้ามีความเชื่อมั่นในสินค้าไทยรวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้องและการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมตามหลักมาตรฐานสากลอีกทั้งการแข่งขันทางการค้ายังต้องคำนึงถึงแนวโน้มของตลาดโลกในปัจจุบัน อันได้แก่ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของตลาดเอเชียและอาเซียนในด้านกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นและฐานการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เศรษฐกิจยุคดิจิทัลอีโคโนมี ที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมเช่นประชากรเข้ามาอาศัยอยู่อย่างแออัดในเมืองเพิ่มขึ้นมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้จากที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการไทยแลนด์ ทรัสต์ มาร์ค ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการไทยได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในการส่งออกว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสังคม“กิจกรรมสัมมนาพัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้ตื่นตัวพร้อมก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดพร้อมเร่งพัฒนายกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ สร้างคุณภาพแบบรอบด้านอย่างแท้จริงและยั่งยืน”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์จี้ต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทย

Posts related