วันนี้ (24 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมขั้น 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานเสวนา 59 ปี โทรทัศน์ไทย "จากอะนาล็อกสู่ดิจิตอลทีวี " โดย นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า การจัดเสวนาเพื่อต้องการชี้แจง ที่มาที่ไปการเปลี่ยนทีวีขาว -ดำ ทำความเข้าใจอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาวงการโทรทัศน์ไทย เนื่องจากทีวีถือเป็นสื่อที่มีอิทธิพลและมีบทบาททางสังคมไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จะทำให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ปรับตัวรับกับยุคดิจิตอลเพื่อสร้างสรรค์รายการ เนื้อหาที่ สร้างสรรค์ตรงกับสัดส่วนที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กำหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีสาระความรู้สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากระบบอะนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลมีความกังวลสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนื่องจากอาจจะยังไม่สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านไปทัน ดังนั้นองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรมประชาสัมพันธ์ จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนผู้รับชม รวมถึงกระบวนการที่กสทช.ดำเนินการในขณะนี้เป็นภาพรวม ต้องค่อยๆพัฒนาทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ถือว่าเป็นการล้าช้าแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามการเสวนาครั้งนี้มีทั้งผู้แทนโทรทัศน์ สื่อมวลชน สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา รวมถึงบุคคลากรกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ภาครัฐห่วง ปชช.พื้นที่ห่างไกลปรับตัวรับทีวีดิจิตอลไม่ทัน

Posts related