นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าในเดือนมิ.ย. 57 ผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศจำนวน5,199 ลดลง554ราย หรือลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน5,753 รายสำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือน มิ.ย. 57มีจำนวน 1,286 รายสำหรับมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนมิ.ย. 57 มีจำนวนทั้งสิ้น 17,601ล้านบาท ลดลง 13% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 57 และลดลง 42% เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 57ส่วนประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด3อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไปจำนวน 552ราย อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 262 ราย และขายส่งเครื่องจักร จำนวน 127 ราย“ปัจจุบัน ณวันที่ 30 มิ.ย. 57 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศจำนวน564,904ราย มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10.79 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นบริษัทจำกัด 394,178 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,059 รายและห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 169,667 ราย”นางสาวผ่อนพรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในครึ่งปีแรก 57มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศจำนวน 29,466 รายลดลง 6,916 ราย คิดเป็น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในครึ่งปีแรก57 มีจำนวน 5,850ราย เพิ่มขึ้น จำนวน 459 ราย คิดเป็น 9%เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก 56

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยอดบริษัทเกิดใหม่เดือนมิ.ย. หดตัว 10%

Posts related