แหล่งข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)เปิดเผยว่า  สศค. ได้ทำแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติยุบเลิก กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ผ่านทางอินเตอร์เน็ตบนหน้าเว็บไซต์ของ สศค.และทางไปรษณีย โดยให้ส่งความคิดเห็นกลับมาภายในวันที่ 15 พ.ย. 2556 ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใด เพื่อสรุปเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาว่าเห็นควรจะยุบกองทุนฯ หรือไม่ สำหรับสาเหตุที่ต้องการยุบกองทุนฯ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของผลประโยชน์ทดแทน ตลอดจนเงื่อนไขสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล ของกระทรวงแรงงานที่ประกาศในวันที่ 25 ต.ค. 56 ได้เพิ่มรูปแบบความคุ้มครองประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ  โดยมาตรา 40 ของกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมมีหลักเกณฑ์ใกล้เคียงกับ กอช. โดยเฉพาะการกำหนดประโยชน์ทดแทนในรูปบำนาญชราภาพ สำหรับผู้ที่ส่งเงินออมครบตามเงื่อนไข และการให้เงินสมทบจากรัฐ  ซึ่งทำให้สมาชิก กอช. สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนและเลือกรูปแบบความคุ้มครองในลักษณะเดียวกันได้ นอกจากนี้ ประชาชนที่ใช้ประกันสังคมได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าเป็นสมาชิก กอช. เช่น หากผู้ประกันตนส่งเงินกกว่า 420 บาทต่อเดือน จะได้รับบำนาญ แต่หากส่งน้อยกว่า 420 บาทต่อเดือน จะได้บำเหน็จ ขณะที่ กอช. จะมีแต่การให้บำนาญเพียงอย่างเดียวเท่านั้น รวมถึงรัฐบาลจะจ่ายสมทบให้ผู้ประกันตน 100 บาทต่อเดือนทุกคนทันที ต่างจาก กอช. ที่จ่ายสมทบให้ 50-100 บาท ตามอายุของสมาชิก  ดังนั้น กระทรวงการคลังเสนอยุบร่างพรบ. กอช. เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ในการปฏิบัติงานและเป็นการลดภาระงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยให้มีผลทันทีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ และให้โอนพนักงานของ กอช. ไปที่สำนักงานประกันสังคม   อย่างไรก็ตาม  การยุบ กอช. ส่วนหนึ่งเกิดจากโครงการนี้เป็นนโยบายในสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ต้องการสานต่อนโยบายดังกล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ระดมความเห็นก่อนยุบกองทุนกอช.

Posts related