วันนี้(23มิย.57)ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค(ฮอลล์ 9)เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557”ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”และ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก”และเป็นเวทีระดับชาติให้องค์กรนักประดิษฐ์และนักวิจัยได้นำเสนอผลงาน โดยในปีนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด“Innovation for Mankind”ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า การวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นเป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งด้านทรัพยากรบุคคลชุมชน สังคม หรือแม้กระทั่งความมั่นคงของประเทศในองค์รวม โดยเฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังจะเห็นได้ว่าประเทศที่ประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจและมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆประเทศไทย นับว่าโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นแบบในการศึกษาวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นและนำไปทดลองใช้ปฏิบัติในการแก้ปัญหาให้แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวโลกมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานดังเช่น โครงการฝนหลวงที่นำไปใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งและใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมทั้งในและต่างประเทศและกลายเป็นที่มาของแนวคิด“Innovation forMankind”ของการจัดงาน ครั้งนี้สำหรับภายในงานมีการมอบรางวัลให้ผลงานที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ทั้งรางวัลนักวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์และรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นส่วนนิทรรศการนอกจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์แล้ว ยังมีนิทรรศการรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการผลงานประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากต่างประเทศซึ่งปีนี้มีผลงานคนไทยได้รับรางวัลจากงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่สาธารณรัฐเกาหลี49 ผลงาน อาทิผลงานเรื่องแผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหมเพื่อใช้กระตุ้นการหายของบาดแผลของรศ.ดร.ภญ.พรอนงค์ อร่ามวิทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผลงานที่ได้รับรางวัลจากงานแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวาจำนวน 35ผลงาน เช่น อุปกรณ์ช่วยพ่นยาชนิดทำได้ด้วยตนเอง ของรศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิตและหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด้กออทิสติก ของผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติจากมหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานกว่า300 หน่วยงาน โดยมีผลงานที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก อาทิ สิ่งประดิษฐ์ด้านความมั่นคง ซึ่งมีการนำเรือตรวจการณ์พลังลม AIR BOAT ของกรมการขนส่งทหารบกและระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ของกรมการพลังงานทหารมาโชว์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชนไทยภายใต้โครงการ 1 โรงเรียน 1สิ่งประดิษฐ์ และการประกวดนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าเพื่อยกระดับผลผลิตของพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของไทยสนใจ เข้าชมงานฟรีได้ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค(ฮอลล์9) เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 23-26มิถุนายนนี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วช.เปิดงานวันนักประดิษฐ์ โชว์ผลงานคนไทย

Posts related