พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง และผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะของรัฐ (แบงก์รัฐ) ทุกแห่ง เพื่อหารือถึงแผนการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ (โรดแมป) ว่า ขณะนี้ แผนโรดแมฟ ระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน ขณะเดียวกันให้ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคครัวเรือนไว้ที่ 22.63 บาทต่อกิโลกรัมออกไปไม่มีกำหนด และ ให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี พร้อมกับเร่งปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ โดยมอบหมายให้นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารืออีกครั้งในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ ยังมีโครงการเร่งด่วน คือ โครงการประกันภัยข้าวนาปี  57 โดยให้เตรียมวงเงินไว้สำหรับจ่ายค่าเบี้ยประกัน และจ่ายค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้น และให้มีการเร่งลงทุน ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟฟ้า รางรถไฟ และ ถนน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วน เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงให้มีการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้ง ไทย-มาเลเซีย ไทย-ลาว ไทย-พม่า อย่างเป็นรูปธรรมให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 57 พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ให้ขับเคลื่อนโครงเร่งด่วน เช่น การค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โอท็อป และไมโคร เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่น และให้ผลักดันสินเชื่อที่อาศัย ผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยจะปล่อยกู้ให้กับลูกค้าที่มีประวัติดี ไม่เป็นหนี้เสีย รายละ 1.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1-3 ปีคงที่ 4.125% และ เร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งนี้ โครงการเร่งด่วนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ 30 โครงการเร่งด่วนที่ต้องให้แล้วเสร็จในเดือนมิ.ย. ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 30 ด้าน ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้เป็น 10 เรื่อง คือ การใช้งบประมาณ ไม่เกินตัวจนผิดวินัยการคลัง, สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน, เร่งงบประมาณปี 57 ที่ค้างอยู่, แก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายที่ส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ, เร่งรัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ, ยึดถือกฎกติกาและวินัยการเงินการคลัง กฎเกณฑ์กติกาตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทมหาชน, จัดตั้งลงทุนภาคเอกชน กองทุนประเทศขนาดใหญ่ เพื่อลดการลงทุนภาครัฐ, เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานรัฐวิสาหกิจ ปรับระเบียบมาตรฐาน และใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ, ผลักดันด้านพลังงานทดแทน และต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สั่งคงราคาก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน

Posts related