นายจรินทร์ จักกะพาก ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯตั้งแต่วันที่ 7-11 ก.ค.57ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ กรณีเป็นหน่วยราชการต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า กรณีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ หากเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสดขององค์กรที่มีรายได้ทั้งปีไม่น้อยกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง โดยแสดงเอกสารงบการเงินรายงานประจำปี แผนผังแสดงตำแหน่งของงานในปีที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงในวันสมัคร โดย 2กรณีดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร หรือวันพ้นจากตำแหน่ง, มีภาวะความเป็นผู้นำสูงและมีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การบริหารจัดการองค์กร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักงานสลากฯ รับสมัครผู้อำนวยการ

Posts related