นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้ออกประกาศเชิญชวนภาคเอกชนให้เข้ามาลงทุนก่อสร้าง จัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 1-30 พ.ย.นี้ เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมกระจายการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางในภูมิภาคตะวันออก รองรับความต้องการในการเดินทางของประชาชน  การขยายตัวทางการค้า และการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต ทั้งนี้คุณสมบัติผู้สนใจลงทุนจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารระดับจังหวัด ต้องมีเนื้อที่สำหรับการก่อสร้างสถานีไม่น้อยกว่า 5 ไร่  ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารในระดับอำเภอ หรือสถานีขนส่งผู้โดยสารย่อย ต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ อยู่ห่างจากทางหลวงหรือทางสาธารณะไม่เกิน 300 เมตร และต้องจัดให้มีทางเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเข้าและทางออกสถานีในบริเวณเดียวกัน ซึ่งมีความกว้างด้านหน้าติดกับทางหลวงหรือทางสาธารณะหรือทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 80 เมตร  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หาเอกชนสร้างขนส่งอรัญฯ

Posts related