นายรพี สุจริตกุล กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการเสวนาแนวทางต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนมองว่า ปัญหาที่เผชิญในขณะนี้ คือคอรัปชั่นอยู่กับคนไทยจนกลายเป็นเรื่องปกติ อาทิ ระบบอุปถัมน์ใช้เส้นสายมีอยู่มากในกลุ่มนักการเมืองไทย และการเร่งรัดจ่ายเงิน เพื่อการดำเนินงานให้รวดเร็วมากขึ้นในภาคเอกชน ดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ภายใต้มาตรฐานเดียวกันภายในองค์กร ที่มีกฏระเบียบข้อบังคับชัดเจน โดยผู้นำบริษัทต้องเป็นแบบอย่างในการดำเนินการ และติดตามสร้างบทลงโทษที่ชัดเจน รวมทั้งสิ่งที่จะตามมาคือความอดทนในบรรทัดฐานที่มีความโปร่งใส และความภูมิใจหลังจากต้านคอรัปชั่นสำหรับแนวทางที่ภาคเอกชนจะร่วมมือกับภาครัฐ คือ การแก้ไขเชิงโครงสร้าง ด้านการปฏิรูปกฏหมาย ควบคู่การสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ แก้ไขระบบทางการเมืองให้มีความโปร่งใส และสร้างการตรวจสอบอย่างจริงจัง อีกทั้งภาคเอกชนยังถูกควบคุมโดยภาครัฐ ซึ่งมีการกดดันให้เกิดการทุจริตมายาวนาน ดังนั้นจึงควบคิดโครงสร้างใหม่ เพื่อผลักดันและก่อให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น อาทิ การให้รางวัลกับบริษัทที่ต่อต้านคอรัปชั่นเพื่อเป็นการการันตี"ในปัจจุบันรัฐไทยเติบโตมากขึ้น แบบไร้การยับยั้ง แต่ขาดประสิทธิภาพ และไมมีความโปร่งใส ดังนั้นควรแก้บทบาทของภาครัฐให้ลดลง แต่จะปรับลดอย่างไรให้เข้มข้นมากขึ้น"

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะลดบทบาทภาครัฐ

Posts related