ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคสช. เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินที่มีพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคสช.เป็นประธานนั้น หน.คสช. ได้สั่งการในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความเหมาะสมของกลุ่มสินค้าที่ลอกเลียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย โดยให้เร่งสร้างความเข้าใจให้ครบถ้วน พร้อมทั้งส่งเสริม และปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้ผลิตสินค้ารายใหม่ ในชื่อของตนเอง หรือเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป)ทั้งนี้ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณารายการที่สมควรได้รับการจดสิทธิบัตรต่าง ๆ ให้ครบทุกมิติ ทั้งด้านศิลป วัฒนธรรม ปราชญ์ท้องถิ่น และการพัฒนาภูมิปัญญาไทย เพื่อขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรในนามประเทศไทย รวมทั้งให้ความสำคัญกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ ทางความคิดของคนไทยขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป โดยมอบให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้ลงนาม เพื่อพัฒนาระบบ และศักยภาพบุคคลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยเฉพาะการให้ทุนฝึกอบรมผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร พัฒนาเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยี จัดทำระบบอัตโนมัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทั้งนี้ในข้อตกลงดังกล่าว ยังกำหนดให้มีการจัดประชุมร่วม ระหว่างหัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงให้คำปรึกษาทางเทคนิค ในเรื่องของการสืบค้นและตรวจสอบสิทธิบัตร และการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (พีซีที) ของประเทศไทย ซึ่งตามข้อตกลงนี้ หากร่วมมือได้สำเร็จ จะช่วยยกระดับความร่วมมือทางสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะสร้างแบรนด์โอทอป

Posts related