นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปริมาณการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ในช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) มีทั้งสิ้น 2,212 โรงงาน ลดลง 6.58% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นเงินลงทุน 211,314 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.16% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน มีการจ้างงาน 60,198 คน เพิ่มขึ้น 10.02% และตั้งแต่เริ่มนโยบายปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาพิจารณาใบอนุญาตร.ง.4 ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1ก.ค มีผู้ประกอบการได้ยื่นคำขออนุญาตทั้งหมดตั้งแต่ 1 – 30 ก.ค.จำนวน 241 คำขอ และออกใบอนุญาตร.ง.4 แล้ว 158 คำขอทั้งนี้ แบ่งเป็นการยื่นผ่านกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 149 คำขอออกใบอนุญาตร.ง. 4 แล้ว 99 คำขอยื่นผ่านอุตสาหกรรมจังหวัด (อสจ.) 92 คำขอออกใบอนุญาต รง.4 แล้ว 59 คำขอ เหลืออีก 83 คำขอ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งยังไม่เกินระยะเวลา 30 วัน คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน และแนวโน้มการขอและออกใบอนุญาตร.ง.4 ในช่วงที่เหลือในเดือนส.ค.– ธ.ค. คาดว่ามีแนวโน้มดีขึ้นแน่นอน เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มดี ขึ้นรวมทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ ปรับตัวดีขึ้น ทั้งการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เร็ว ๆ นี้“หากประเมินจากโรงงานที่ยื่นคำขออนุญาตทั้ง 241 คำขอ ที่จะสามารถออกใบรง .4 ได้ภายใน 30 วันได้ทั้งหมดนั้น จะคิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 43,500 ล้านบาท ทำให้เกิดการจ้างงาน 15,900 คน โดย 3 อันดับแรก ของอุตสาหกรรมที่มีการยื่นขออนุญาตเข้ามาคือ การไฟฟ้า ที่ 32 คำขอ อุตสาหกรรมคอนกรีต 12 คำขอขุดลอกกรวดทราย 11 คำขอ ซึ่งกระทรวงฯ ยืนยันว่าออกใบ ร.ง.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับเอกสารครบถ้วนทำได้จริง และได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อรองรับความเชื่อมั่นการลงทุนของภาคเอกชน”อย่างไรก็ตาม ข้อกังวลที่ว่าหากกระทรวงฯ เร่งออกใบอนุญาตเร็วขึ้น จะทำให้เกิดโรงงานที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่ เรื่องนี้กระทรวงฯ ได้เตรียมมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดไว้แล้ว เพื่อไม่ได้เกิดปัญหา ส่วนที่ผ่านมาที่มีปัญหาว่า กระทรวงฯต้องใช้เวลาในการพิจารณาออกร.ง.4 นานถึงง 90 วัน หรือเกินกว่ากรอบเวลาดังกล่าว เนื่องจากเดิมธรรมเนียมปฏิบัติ ผู้ประกอบการจะเดินหน้าสร้างโรงงานไปก่อน แล้วค่อยมายื่นขอร.ง.4 และพบว่าเอกสารที่ยื่น ไม่ตรงกับแบบที่ก่อสร้าง จนต้องมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม แต่ขณะนี้ต้องขอใบอนุญาตร.ง.4 ก่อนแล้ว จึงเริ่มก่อสร้างได้ จึงทำให้ปัญหาลดลง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไฟเขียวใบอนุญาตตั้งโรงงาน7 เดือน 2.2 พันแห่ง

Posts related