นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  ประธานมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) เปิดเผยว่ามพส.ได้จัดทำแนวทางพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศ เพื่อเสนอต่อกระทรวงพลังงานและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อนำไปประกอบการจัดทำปฏิรูปราคาพลังงานต่อไปโดยเสนอให้ยกเลิกคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อกำจัดช่องทางเรียกผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจและสร้างความโปร่งใสการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ที่ซ้ำซ้อน เช่นให้ยกเว้นโรงไฟฟ้าขยะที่มูลค่าเงินลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาทไม่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ  นอกจากนี้การส่งเสริมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป) จำนวน 200 เมกะวัตต์ให้เปิดเสรีไม่มีการจำกัดโควต้า ขยายกำลังการผลิตติดตั้งได้เกินกว่า 10 กิโลวัตต์ และไม่จำกัดเพียงหลังคาบ้านเท่านั้น สำหรับประเภทบ้านพักอาศัยและโครงการติดตั้งสำหรับใช้เองให้สามารถใช้วิธีหักลบหน่วยมิเตอร์ได้ ส่วนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระดับชุมชน 800 เมกะวัตต์มอบหมายให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้ดำเนินการแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)และพิจารณารับซื้อไฟฟ้าโดยกระจายโครงการให้ชุมชนมีส่วนร่วมครอบคลุมทุกภาคของประเทศและกำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าโดยใช้วิธีการประมูลแข่งขัน  ขณะเดียวกันเสนอให้กำหนดมาตรการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่ชัดเจนให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยไม่ให้มีการอุดหนุนหรืออุดหนุนน้อยที่สุด ใช้ระบบการแข่งขันด้านราคาและหลีกเลี่ยงการให้โควต้าการผลิตควรแยกกิจการระบบผลิตไฟฟ้าออกจากกิจการระบบส่งไฟฟ้า , รวมทั้งเสนอให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)  อนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าในรูปแบบวันสต๊อปเซอร์วิสออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ พพ. จำนวน 23โครงการประสานงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอย่างใกล้ชิดในการกำกับดูแลลดขั้นตอนในการติดต่อและใช้ระบบส่งข้อมูลแบบออนไลน์   อย่างไรก็ตาม ควรส่งเสริมโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆเช่น ส่งเสริมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชนเพื่อกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยังชุมชนที่มีศักยภาพและเพื่อลดกระแสการต่อต้านจากชุมชนอีกทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและมาตรการที่จะใช้ในการส่งเสริมโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ‘ปิยสวัสดิ์’ เดินหน้าพลังงานหมุนเวียน

Posts related