นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “ความร่วมมือพัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน” ระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าสภาหอฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์โดยเฉพาะการผลิตให้ได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิตจึงจำเป็นที่จะต้องยกระดับคุณภาพตลอด ห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยให้ยั่งยืนทั้งนี้จะมีการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร การลดต้นทุน ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นและมีผลผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้น รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า จะผลักดันให้สมาชิกโรงงานอาหารสัตว์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบการผลิตและสมัครใจเข้าร่วมรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามเงื่อนไขที่เกษตรกรดำเนินการได้ตามมาตรฐาน นายศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะพัฒนามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของระบบที่มีการคำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหาร การอนุรักษ์และลดการทำลายสิ่งแวดล้อมการให้สวัสดิการและสิทธิด้านแรงงานภาคเกษตร การคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมในพื้นที่การผลิตและโดยรอบ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้รวมทั้งพัฒนาสู่การทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินให้กับเกษตรกร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : 4 องค์กรร่วมพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Posts related