กทค. ชงพ.ร.บ.กำกับดูแลดาวเทียมทั้งระบบ เผยที่ผ่านมาไม่ชัดเจน นายสุทธิพล ทวีชัยการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ด้านกฎหมาย เปิดเผยว่า ปัจจุบันกทค.กำลังอยู่ระหว่างการร่าง พ.ร.บ.ดาวเทียมและกิจการสื่อสารอวกาศ เพื่อใช้กำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมของประเทศทั้งหมดให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยจะช่วยให้ กทค. สามารถกำกับดูแลกิจการดาวเทียมได้ทั้งระบบ จากปัจจุบันที่มีปัญหาในเรื่องของขั้นตอนการให้ใบอนุญาตที่ต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้วงโคจรจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ก่อน ซึ่งไอซีทีไม่มีนิยามชัดเจนว่าผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรเป็นอย่างไร สำหรับที่ผ่านมาการออกประกาศ หรือ หลักเกณฑ์ ต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ส่งผลให้การกำกับดูแลไม่ชัดเจน ทั้งนี้ การที่กิจการดาวเทียมถูกจัดอยู่ภายใต้กฎหมายโทรคมนาคม ทำให้ถูกจำกัดว่าการให้ใบอนุญาตต้องประมูลเพียงอย่างเดียว ขณะที่การให้บริการดาวเทียมมีหลากหลายรูปแบบ และเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงโคจรอวกาศ ซึ่งไม่สามารถประมูลได้ เพราะเป็นสิทธิ์ที่ไทยได้รับจัดสรรตามสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) อย่างไรก็ตามผู้ที่จะมายื่นขอ คือผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการรับส่งข้อมูล ภาพ เสียง หรือ สัญญาณในรูปแบบใดๆ โดยอาศัยคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมเพื่อการติดต่อระหว่างสถานีบริการดาวเทียมสื่อสารภาคพื้นดินกับดาวเทียมสื่อสาร หรือ ระหว่างดาวเทียมสื่อสารด้วยกันเอง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กทค.ชงพรบ.กำกับดาวเทียมทั้งระบบ

Posts related