น.ส.ปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ตทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคสช. เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน ได้รับทราบรายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ณ วันที่ 31 ธ.ค.55 โดยมีสินทรัพย์รวม 580,750 ล้านบาท มีหนี้สิน 3,618 ล้านบาท มีสินทรัพย์สุทธิรวม 577,131 ล้านบาท รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 18,710 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงาน 16,705 และมีผลประโยชน์สุทธิรวม 35,407 ล้านบาททั้งนี้ตามรายงานยังมีข้อเสนอแนะจากสมาชิกว่า กบข.ควรแสดงผลตอบแทนของแต่ละแผนการลงทุนตามใบแจ้งยอดที่จะต้องส่งถึงสมาชิกฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนต่อไป ,ให้เตรียมความพร้อมรองรับสมาชิกที่จะเลือกกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ซึ่งน่าจะเริ่มต้นได้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก.ย.นี้ และควรให้สิทธิของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว เข้าถึงช่องทางเว็ปไซต์ เพื่อคำนวณเงินโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านส่วนร่างพ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ตามพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. 2494 นั้น ล่าสุดที่ประชุมคสช.ได้เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการเสนอ เพื่อพิจารณาในสภานิติบัญญัติเห็นชอบเป็นร่างกฎหมายฉบับต้น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นข้อกฎหมายที่มีความสำคัญที่จะต้องเร่งผลักดันให้เสร์จสิ้นโดยเร็ว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กบข.แจงคสช. ยังมีกำไร

Posts related