นายรัตนโรจน์ ทวีสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแห่งอนาคตของคนเมือง และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง โดย กฟน. มีแผนในการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนรวมทั้งสิ้น 20 คัน ในระหว่างปี 2555-2558 ปัจจุบัน กฟน. ได้จัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งสิ้นแล้ว 10 คัน เพื่อนำมาใช้งานในกิจการภายใน ตลอดจนได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 10 สถานีที่สำนักงานเขตของการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เพลินจิต, การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ, เขตสามเสน, เขตบางขุนเทียน,  เขตลาดกระบัง, เขตบางเขน, เขตบางใหญ่, เขตราษฎร์บูรณะ, เขตสมุทรปราการ และฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ บางพูด โดยปัจจุบันสถานีชาร์จไฟฟ้าทั้ง 10 แห่ง พร้อมให้บริการแก่ประชาชนแล้ว             นอกจากนี้ กฟน.  ได้พัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเครื่องชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินโครงการ The Feasibility Study on Quick Chargers for Electric Vehicles” ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เอบีบี จำกัด ในการสนับสนุนเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (Quick Chargers for Electric Vehicles) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าแรงดัน 3 เฟส 380 โวลต์ กระแสไม่เกิน 100 แอมป์ แปลงไฟฟ้าให้เหมาะกับรถยนต์ไฟฟ้า ใช้เวลาในการชาร์จไฟไม่เกิน 30 นาที พร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนในอนาคต

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กฟน.มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 10 แห่ง

Posts related