นายเปรมประชา ศุภสมุทร กรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกยศ.จะประชุมในสัปดาห์หน้า เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนกยศ.ให้กับนักเรียน – นักศึกษา ในปีการศึกษา57 ทั้งรายเก่า และรายใหม่ 818,000 ราย หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบให้โอนเงินจากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน (เอสเอ็มแอล) วงเงิน 5,700 ล้านบาท และกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในหมู่บ้านและชุมชน วงเงิน 3,000 ล้านบาท วงเงินรวม 8,700 ล้านบาท มาให้กยศ. ทำให้ในปี 57 กยศ. มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายให้กับผู้กู้ โดยเฉพาะรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 204,000 รายขณะเดียวกัน ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมจะสรุปผลการพิจารณารายชื่อผู้กู้ที่ผ่านการพิจารณาในรอบปีการศึกษา 57 หลังผ่านการตรวจสอบ และสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ กยศ. แล้ว ขณะเดียวกัน ในส่วนของผู้กู้รายเก่า ทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 และนักเรียนปวช.และปวส. ที่ยื่นความประสงค์ขอกู้เงินต่อนั้น เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสาร คาดว่าจะสรุปได้ทันและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมภายในสัปดาห์หน้าได้“เดิมกยศ.ไม่มีเงินเพียงพอจ่ายให้กับผู้กู้ในปี57 ซึ่งค้างอยู่ 3,600 ล้านบาท ทำให้ต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายงานงบประมาณใหม่ โดยนำงบประมาณเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะทำในปี 57 ประมาณ 3,000 ล้านบาท มาใช้จ่ายก่อน แล้วปี 58 แล้วค่อยตั้งงบประมาณมาคืนให้ แต่ตอนนี้ไม่จำเป็นแล้ว และเป็นข่าวดีของนักศึกษาใหม่ ที่จะได้เข้ามากู้เงินเรียนได้ ส่วนเงินที่เหลือจากที่ใช้ในปี 57อีก 5,000 บาท ในปี 58 ต่อไปก็ตั้งงบประมาณลดลงตามเงินที่เหลือ”ทั้งนี้ในส่วนของการแก้ปัญหาของผู้ที่ยังไม่ชำระเงินกู้คืนนั้น กยศ.อยู่ระหว่างการพิจารณาออกมาตรการทวงคืนที่เข้มข้นขึ้น จากเดิมจะแจ้งหนี้ในช่วงที่ผู้กู้ยืมจะครบกำหนดที่ต้องชำระหนี้คืนเท่านั้น และถ้าไม่จ่ายจะมาตามอีกครั้ง โดยกยศ.จะมีใบแจ้งหนี้ผู้ครบชำระทุกปี เพื่อเป็นการเตือน และในอนาคตอาจต้องกำหนดให้ผู้ที่ยืนเรื่องขอกู้ต้องเข้าเครดิตบูโรด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบี้ยวจ่ายหนี้เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือจากภาคเอกชนที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าไทย ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครงานใหม่หาก พบว่า ผิดนัดชำระหนี้กองทุน กยศ.ก็อาจพิจารณาไม่รับเข้าทำงาน ขณะเดียวกันกยศ.ยังมีแนวทางจัดอันดับสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลของการชำระเงินกู้คืนของนักเรียน- นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว หากผิดชำระหนี้มากก็จะโดนลดวงเงินที่จะปล่อยกู้ลง ซึ่งทำให้นักเรียน– นักศึกษาที่เป็นรุ่นน้องเสียโอกาสจึงอยากให้ผู้กู้เงินจากกองทุน กยศ.ตระหนักในส่วนนี้ด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กยศ.ถกจ่ายเงินกู้เรียนใหม่

Posts related