รายงานข่าวจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมาได้รายงานถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมารวมถึงแนวทางการเสนอของบกลาง 2,118 ล้านบาทเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้กู้ในปีการศึกษา ปี 57ที่ล่าสุดกระทรวงการคลังได้เสนอให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รักษาการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การคลังพิจารณาแล้ว ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้คงอยู่ที่กระบวนการของคณะรัฐมนตรี(ครม.) เป็นขั้นตอนต่อไป “คาดการณ์ว่าเบื้องต้น ครม. น่าจะพิจารณาเห็นชอบให้มีการจัดสรรงบกลางตามที่ กยศ.ได้ทำเรื่องเสนอขอไป และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ภายในเดือนเม.ย. นี้ ซึ่งจะทันกับการปล่อยกู้ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้ทันในปีการศึกษา 57พอดี” อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าการของบกลางดังกล่าว จะเพียงพอปล่อยกู้ให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้ แม้ว่าก่อนหน้านี้ กยศ.จะถูกตัดงบดำเนินการในปีงบประมาณ 57 ไป 6,700ล้านบาท เนื่องจาก กยศ. มีแนวทางที่จะให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยปี 1ไปกู้ยืมเงินผ่านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) แทน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการติดตามหนี้สำหรับผู้กู้ยืมทั้งหมดโดยจะดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งหมดในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่ผิดชำระหนี้เข้ามาชำระหนี้ให้กับกองทุนโดยเร็วเพราะหากสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ก็จะทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นในแต่ละปี รวมถึงจะเชิญนายเกษม วัฒนชัยองคมนตรี มาบรรยายให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกตามสถานศึกษา อาจารย์ นักเรียนนิสิต นักศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงการศึกษาและความจำเป็นที่ต้องชำระหนี้สำหรับผู้ที่กู้ยืมเรียนอีกด้วย 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กยศ.ลุ้นครม.อนุมัติงบกลางปล่อยกู้นักเรียน

Posts related