นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 ก.ค. นี้กรมฯ จะมีการจัดอบรม“ก่อร่างสร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย”ให้ผู้ประกอบธุรกิจภาคอีสานตอนบนได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์มหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา ณห้องออคิดบอลรูม 2-3โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ตามกฎหมายที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใส นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจเพื่อให้เป็นพื้นฐานและ รวมถึงการช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจมีความมั่นคงเข้มแข็ง และรับมือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 58“เมื่อธุรกิจจดทะเบียนเป็นนิติบุคลแล้วต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งกรมฯได้จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ภาคธุรกิจรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดสภาพการเป็นนิติบุคคลและได้ปรับหลักสูตรการอบรมให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผู้ทำและผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพเป็นด้านอื่นได้6 ชั่วโมง”โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการเป็นนิติบุคคลที่ดีและสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพภาษีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลการเตรียมความพร้อมของธุรกิจเพื่อรองรับเออีซีและเทคนิคการบริหารธุรกิจด้วยการบัญชีแบบเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือเพื่อให้นิติบุคคลปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องก่อนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งภายใต้กลยุทธ์บันได 3 ขั้น คือ1)สร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการ2)ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากลและ3)สร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจฯเร่งอบรมเถ้าแก่ภาคอีสานรับมือเออีซี

Posts related