นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และร้านค้าส่ง   ค้าปลีกทั่วประเทศจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่องาน “ค้าส่งรวมใจ   โชวห่วยไทยคู่สังคม”  ระหว่างวันที่  25  เม.ย.– 25  พ.ค.  57  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการตลาดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และ  ร้านค้าส่งค้าปลีกโดยหวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เกื้อกูลทางการค้าซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้อย่างยั่งยืนตลอดจนจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษเพื่อช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชน“ในปี 2556 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจไปแล้ว 2 ครั้ง สามารถช่วยให้ร้านค้าส่ง  ค้าปลีกสร้าง ความเข้มแข็งในการสร้างพันธมิตรเครือข่าย และเพิ่มยอดขายจากการจำหน่ายสินค้า โดยมีมูลค่าซื้อขายรวม  กว่า 1,000 ล้านบาท”  ทั้งนี้นอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกควบคู่ไปด้วย โดยเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพร้อมทั้งผลักดันให้ร้านค้าส่งเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา แนะนำแก่ร้านค้าปลีกเครือข่ายเกี่ยวกับการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า ตามหลัก 5 ส. คือ สวย สะอาด สว่าง สะดวก สบาย ขณะเดียวกันก็จะมีการร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ และให้บริการเสริมอย่างครบวงจรซึ่งจะช่วยให้ร้านค้าส่งค้าปลีกมีแนวทางในการบริหารจัดการร้านค้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถ       ลดต้นทุน  เพิ่มรายได้  มีแนวทางในการปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุดโดยปัจจุบันมีร้านค้าส่งค้าปลีกที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว กว่า  73,500  ราย ทั่วประเทศ สำหรับกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกจะมีการจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นความสนใจให้ผู้บริโภคซึ่งคาดว่าจะมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ครั้งที่ 4ในช่วงเดือน ก.ย. 57 ต่อไป 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมพัฒน์จัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม”

Posts related