นายชัยณรงค์ โชไชย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่ากรมฯมีภารกิจในการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจให้ผู้ประกอบธุรกิจตั้งใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจซึ่งจะสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจไทยให้มีความน่าเชื่อถือและสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้ โดยกรมฯ ได้จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งให้ภาคธุรกิจรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มเป็นนิติบุคคลจนถึงสิ้นสุดสภาพการเป็นนิติบุคคล พร้อมทั้งมีการจัดทำคู่มือเพื่อให้นิติบุคคลปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องหลังจากนั้นจะพัฒนาให้มีความเข้มแข็งภายใต้กลยุทธ์บันได 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 สร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ขั้นที่ 2 ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล  ขั้นที่3 สร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ “การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในภาคใต้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของการเป็นนิติบุคคลที่ดีและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพรวมถึงการเตรียมความพร้อมของธุรกิจเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) รวมถึงเทคนิคการบริหารธุรกิจให้เข้มแข็งด้วยการบัญชีและการมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีที่เข้ารับการอบรมสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพเป็นด้านอื่นได้6 ชั่วโมง” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมพัฒน์ฯ สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ

Posts related