นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง โดยมี 5 แนวทางที่กรมฯ เร่งดำเนินการ ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมายในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 มาตรา 285-290 ว่าด้วยการจ้างและเลิกจ้างคนทำงานบนเรือ, การปรับปรุงตำแหน่ง หน้าที่ และเอกสารรับรองคุณสมบัติให้สอดคล้องกับศักยภาพขั้นต่ำและประสบการณ์ของแรงงานไทย เช่น ตำแหน่งนายท้าย ช่างเครื่อง, การควบคุมเรือเข้า-ออกท่า, การจัดระเบียบเรือประมงด้านตัวเรือและบุคคลบนเรือ ให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง และการตรวจสอบเรือประมง คนทำงานบนเรือ และอุปกรณ์การทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย“การประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทาง ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง โดยจะให้ความรู้ด้านอํานาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่า กฎหมาย ประกาศ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้า – ออกของเรือประมง การจัดระเบียบเรือประมง และการตรวจตราปราบปรามเรือประมง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็น เพื่อไปประยุกต์ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้ดีขึ้น”ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาแนวทาง มาตรการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ ในรูปแบบแรงงานประมง รวมทั้งได้จัดประชุมเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักกฎหมาย นโยบายและมีแนวทางปฏิบัติเดียวกันนายศรศักดิ์ กล่าวว่า ก่อนหน้า มติ ครม.ได้เห็นชอบข้อเสนอ แนวทางมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในรูปแบบแรงงานประมง และแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง เพื่อสกัดกั้นขบวนการการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตามข้อเสนอ ซึ่งมีทั้งหมด 15 มาตรการ พร้อมรายงานผลการดำเนินการและความคืบหน้าให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทราบ โดยในส่วนของกรมเจ้าท่าจะเกี่ยวข้องทั้งสิ้น 5 แนวทาง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมเจ้าท่าเร่งแก้แรงงานประมงเถื่อน

Posts related