นายณัฐพล ณัฐฏสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าปัญหาข้อกฎหมายการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้าน(โซลาร์รูฟท็อป) ระหว่าง กรอ. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.)ว่า ขณะนี้นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมส่งหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือข้อกฎหมายตีความว่า โซลาร์รูฟท็อป ควรอยู่ภายใต้กฎหมายของหน่วยงานใด และประกาศของสกพ. ที่ระบุว่า การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ไม่ต้องยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4)เป็นอำนาจของสกพ. อนุญาตติดตั้งได้เลย เป็นประกาศที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่า อำนาจตามกฎหมายเป็นของพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ทั้งนิยามของของมาตรา5 ที่ระบุคำว่า โรงงานกำหนดให้เครื่องจักร มีกำลังผลิตตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไปหรือเทียบเท่า และใช้คนงานตั้งแต่7คนขึ้นไป ขณะที่เครื่องจักรหมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนสำหรับใช้ก่อพลังงานเปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน ซึ่งกฎกระทรวงตามพ.ร.บ.โรงงานกำหนดให้โรงงานผลิตไฟฟ้าเป็นประเภทหรือชนิดลำดับที่ 88 และจัดเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ทุกขนาดอยู่แล้ว ขณะที่กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีหลักการทำงานโดยกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง จึงถือเป็นการเปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงานตามมาตรา 5 ของพ.ร.บ.โรงงานขณะที่มาตรา 48 ของพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มีอำนาจเฉพาะพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานเท่านั้น"กระทรวงอุตสาหกรรมไม่เห็นด้วยกับการออกประกาศของสกพ. ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงมติกกพ.และสร้างความสับสนในการปฏิบัติงานของราชการ ผู้ประกอบการและประชาชน จึงต้องขอความชัดเจนว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ซึ่งสุดท้ายแล้ว หากกฤษฎีกาตีความว่า สกพ.มีอำนาจอนุญาตให้ติดตั้งได้ ทางกรอ. ก็พร้อมปฏิบัติตาม เพียงแต่ขอความชัดเจนเท่านั้น "นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรอ.เตรียมออกกฎกระทรวงแนบท้ายพ.ร.บ.โรงงาน ให้โซลาร์รูฟท็อปที่ขนาดผลิตไม่เกิน10กิโลวัตต์ไม่ต้องขอรง.4 โดยปรับแก้จากกฎกระทรวงตามพ.ร.บ.โรงงานกำหนดให้โรงงานผลิตไฟฟ้าเป็นประเภทหรือชนิดลำดับที่ 88 และจัดเป็นโรงงานจำพวกที่3 ทุกขนาด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการติดโซลาร์รูฟท็อปสำหรับบ้านเรือน ซึ่งขั้นตอนในปัจจุบันอยู่ระหว่างรับฟังความเห็น และเตรียมเสนอครม.พิจารณาอนุมัติเร็วๆนี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรอ.ชี้โซลาร์รูฟท็อปไม่จบ

Posts related