กระทรวงวิทย์ เดินหน้าเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วทุกภาค พร้อมส่งเสริมครบวงจร ตั้งเป้าเพิ่มยอดเด็กเรียนวิทย์ รองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนรศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2550 ได้มอบหมายให้กระทรวงวิทย์ มีหน้าที่หลักในการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.)  เพื่อบ่มเพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายในการพัฒนาเพื่อเป็นฐานนักวิจัยหรือนักประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 16 แห่ง ทั่วประเทศทั้งนี้จากการนำร่องใน 5 ปีแรกพบว่านักเรียนในโครงการเข้าศึกษาต่อด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีประมาณ 27% ส่วนที่เหลือยังคงเลือกศึกษาต่อในสาขาที่เป็นที่นิยมทั้งแพทย์และวิศวะ  เนื่องจากโครงการนี้ไม่ได้มีข้อบังคับ อย่างไรก็ดีเพื่อผลักดันให้มีจำนวนนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในสายวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น  เป็น 50% ในโครงการระยะที่ 2 นี้ ได้มีการดำเนินการโดยใช้วิธีการที่เรียกว่าบันได 3 ขั้น ขั้นแรกคือการบ่มเพาะให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นวิทยาศาสตร์และเรียนด้านวิทยาศาสตร์ที่มากกว่าหลักสูตรทั่วไป ขั้นที่สองคือการส่งต่อให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีโอกาสคัดเลือกและให้ทุนอย่างต่อเนื่อง   และขั้นที่สามคือการต่อยอดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการรองรับการทำงานในอนาคตสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดูรายละเอียดได้ที่ http://scius.most.go.th.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กระทรวงวิทย์หนุนเพิ่มเด็กเรียนวิทย์

Posts related