วันนี้ (10ก.ค.) ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การนำเงินรายได้จากการประมูลทีวีดิจิตอลเพื่อให้บริการธุรกิจ 24 ช่อง งวดแรกจำนวนประมาณ 11,000 ล้านบาทนั้น จะเร่งนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินภายใน 15 วัน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 80/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เกี่ยวกับการนำเงินประมูลในกิจการวิทยุ โทรทัศน์และโทรคมนาคม เข้าเป็นรายได้แผ่นดิน จากเดิมที่ให้นำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส.ดังนั้น โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีระบบดิจิตอล รูปแบบการแจกจ่ายคูปองเงินสดส่วนลดสำหรับแลกซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอล กสทช.ยืนยันในการแจกแต่เปลี่ยนจากเป็นการใช้เงินกทปส.มาเป็นการตั้งงบประมาณรายปีในการดำเนินการแทน โดยเบื้องต้นปีแรกจะแจกจ่ายไปยัง 7 ล้านครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณจำนวน 7,000 ล้านบาท ตามการขยายของโครงข่ายการรับชมทีวีดิจิตอล ส่วนการแจกจ่ายในปีถัดไปเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศจะหารือกับ คสช.ในการกำหนดงบประมาณอีกครั้งนายฐากร กล่าวว่า สำหรับการรับฟังความคิดเห็นคูปองฯ ขณะนี้ครบทั้ง 4 ภาคแล้ว โดยจะนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่างๆ ไปรวมรวบเข้าที่ประชุมกสทช.ในวันที่ 23 ก.ค.นี้ แล้วทำสรุปส่งให้ คสช.ภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อให้พิจารณารายละเอียดทั้งราคามูลค่าคูปอง การแจกจ่ายตามครัวเรือนเพื่อสรุปราคาคูปองฯ โดยคาดว่าจะสามารถแจกจ่ายคูปองได้ภายในเดือนก.ย.นี้อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเงิน กทปส. มีอยู่ 5 บัญชี โดยบัญชีที่ 1 เป็นรายได้ที่โอนมาจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.) เดิม 3,000 ล้านบาท บัญชีที่ 2 รายได้ที่มาจาค่าปรับในกิจการวิทยุ โทรทัศน์และโทรคมนาคม 396 ล้านบาท บัญชีที่ 3 มาจากรายได้บริการสนับสนุนบริการพื้นฐานโดยทั่วถึง (USO) 8,400 ล้านบาท และบัญชีที่ 4 รายได้ด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายได้เข้ามาในบัญชีดังกล่าว ซึ่งเงินทั้ง 4 บัญชีนี้ยังอยู่ในงบประมาณของกทปส. ซึ่งจะไม่กระทบต่อการสนับสนุนโครงการวิจัยต่างๆที่กสทช.ดำเนินการ และกระทรวงการคลังสามารถยืมได้แต่ต้องไม่กระทบต่อโครงการต่างๆของกสทช. ส่วนเงินบัญชีที่ 5 เป็นรายได้จากการประมูลทีวีดิจิตอลมีทั้งหมด 50,862 ล้านบาท ที่จะยกให้เป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมด โดยกำหนดให้แบ่งจ่ายเป็น 6 งวด โดยงวดแรกผู้ประกอบการได้จ่ายมาแล้วเป็นจำนวนเงิน 11,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 5 งวด จะดำเนินการทยอยส่งแต่ละปีตามเงื่อนไขประกาศการประมูลทีวีดิจิตอล

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.ขอ15วันเร่งส่งเงินทีวีดิจิตอลเข้าคลังตามประกาศคสช.

Posts related