เมื่อวันที่ 21 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)  ขอเชิญนักศึกษาทุกสถาบันเข้าร่วมโครงการ”อาสาสมัคร NBTC:ITU” เพื่อเป็นจิตอาสาเข้าร่วมดูแลบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง เพื่อบริการในพื้นที่ชนบทหรือที่มีผลตอบแทนการลงทุนต่ำ หรือไม่มีผู้ให้บริการหรือบริการไม่ครอบคลุม ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ยูโซ่เน็ตขึ้นเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสหรือขาดโอกาสการได้เข้าถึงด้วยการใช้บริการฟรี   กสทช.จึงรับสมัครจิตอาสาที่มีทักษะด้านไอที มีความรู้ความสามารถและมีวินัย  เข้าอบรมเพื่อร่วมโครงการนี้  ซึ่งจะได้รับหนังสือรับรองเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการที่ออกโดยสำนักงานกสทช. และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งทักษะและความรู้ที่ได้รับจากการอบรมด้านไอทีและด้านอื่น ๆ จากโครงการ อีกทั้งประสบการณ์การทำประโยชน์ให้ชุมชน  รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายอาสาสมัครที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและชาวต่างชาติ  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 เม.ย. นี้โดยกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ http://uso.nbtc.go.th  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.ชวนนศ.เป็นจิตอาสาดูแลศูนย์ยูโซ่เน็ต

Posts related