กสทช. ตั้งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดึงข้อมูลสำคัญ กฎหมาย เปิดเผยสาธารณชน หวังพัฒนาบุคลากรทั้งในและนอกองค์กร กระตุ้นอุตสาหกรรมโทร คมนาคม วิทยุ และทีวี ในอนาคต นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-ไลบรารี่ (E-Library) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หนังสือลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กสทช. ข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาตทุกราย ข้อมูลรายได้ของสำนักงาน กสทช.รายเดือน ข้อมูลรายจ่ายสำหรับการดำเนินงาน ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กสท. กทค. อนุกรรมการและที่ปรึกษาต่าง ๆ ข้อมูลผลการศึกษางานวิจัยและผลงานอื่น ๆ ข้อมูลรายการเรื่องความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน และ ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ ณ สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ จัดตั้งตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ม. 7 และระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเข้าใช้บริการ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://lib.nbtc.go.th/ หรือสามารถเข้าไปที่ เว็บไซต์สำนักงาน กสทช.www.nbtc.go.th ในรูปแบบ E-Book PDF, E-Book, Page Flip และแสดงวิดีโอตามความต้องการ  (VDO on Demand)  นายฐากรกล่าวว่า ห้องสมุดดังกล่าวเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลอันทันสมัย สามารถให้บริการสืบค้นและแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่ได้การรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001  Version 2008 ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้กับบุคลากรภายใน หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไปรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมในอนาคต.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.ตั้งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หนุนพัฒนาบุคลากร

Posts related