วันนี้(9 ก.ค.) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ นางสาวสุภิญญากลางณรงค์  พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)  ร่วมกันเป็นประธานการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.ได้กำหนดจัดการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะประเด็นเรื่องแนวคิดการกำหนดมูลค่าคูปองที่คำนึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการถกเถียงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อประกอบการพิจารณาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี วิศวกรรม กฎหมายและผู้บริโภค รวมทั้งตัวแทนผู้ประกอบการดิจิตอลทีวี 24 ช่องมาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อวิเคราะห์สำหรับการประกอบการพิจารณาในเรื่องการกำหนดราคาคูปองที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้าน “ความคิดเห็นที่ได้จากการโฟกัสกรุ๊ปวันนี้จะรวบรวมสรุป พร้อมกับความคิดเห็นจากเวทีประชาพิจารณ์อีก 4 ภูมิภาคเพื่อเสนอที่ประชุม กสทช. และสาธารณะต่อไปก่อนที่บอร์ดจะลงมติตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญ อาทิ ราคาคูปอง จำนวนครัวเรือนและจะแจกอย่างไรได้บ้าง เพื่อเป็นหลักประกันบนประโยชน์สาธารณะและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นเวทีสุดท้ายที่จัดรับฟังความคิดเห็น ณโรงแรมสวิสโซเทล ถ.รัชดาหากท่านใดที่ความประสงค์จะให้ความคิดเห็นสามารถไปร่วมงานได้วันพรุ่งนี้ นอกจากนี้สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบแสดงความคิดเห็น ภายในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม นี้ เวลา 16.30 น. โดย ทาง E-mail:hearing.dtv@nbtc.go.th ทางโทรสาร: หมายเลข 0 2278 5493หรือส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล อาคารมนริรินชั้น 5 โซน C ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ10400 (ในเวลาทำการ 8.30 –16.30 น.) และทางไปรษณีย์ลงทะเบียน(โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย)  ส่งถึงประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่อยู่  “สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธินซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400” วงเล็บมุมซองว่า“แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล”    

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.ถกแนวคิดราคาคูปอง

Posts related