วันนี้ (24 ก.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมกสทช.พิจารณาเห็บชอบราคาคูปองเงินสดส่วนลดมูลค่าจำนวน 690 บาท เพื่อใช้สำหรับแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอล หรือ กล่องเซต ทอป บ็อกซ ดิจิตอล(ดีวีบี ที 2 ) และทีวีดิจิตอลที่มีภาครับสัญญาณในเครื่อง เท่านั้น ไม่สามารถแลกซื้อกล่องระบบทีวีดาวเทียม และกล่องระบบเคเบิล โดยจะแจกจ่ายให้แก่ประชาชนจำนวน 22.9 ล้านครัวเรือน โดยอ้างอิงจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง ณ เดือน มี.ค.57 ทั้งนี้จะสามารถแจกจ่ายคูปองได้เดือน ก.ย. นี้ นำร่องพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ กทม. จ. เชียงใหม่ จ.สงขลาและจ.ขอนแก่น จากนั้นจะแจกจ่ายไปยังพื้นที่ที่โครงข่ายทีวีดิจิตอลครอบคลุม โดยใช้วงเงินสนับสนุเป็นเงินจำนวน 15,801 ล้านบาท ทั้งนี้สำหรับการพิมพ์คูปองจะได้มีการจัดจ้างหน่วยงานของภาครัฐให้เป็นผู้ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และการปลอมแปลงต่างๆ โดยการแจกจ่ายคูปองจะจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์หลังจากนั้นเจ้าของบ้าน หรือผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจากเจ้าบ้านนำบัตรประจำตัวประชาชนและคูปองทีได้รับการแจก มายังจุดบริการที่กำหนดไว้ เพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าวด้านบริษัทผู้ผลิตกล่องที่จะเข้าร่วม ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กสทช. กำหนด คือมีเงินค้ำประกัน 2 ล้านบาท รับประกันกล่อง 3 ปีสามารถเปลี่ยนได้ทันทีหากกล่องมีปัญหา “มติที่ประชุมกสทช.ที่ออกราคาคูปอง 690 บาทนั้น เป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอล ไม่ได้สะท้อนราคากลางของกล่อง ส่วนกรณีที่ประชาชนในพื้นที่โครงข่ายเข้าถึงแต่ยังไม่สามารถรับชมได้นั้น ให้ร้องเรียนมาที่กสทช.ได้ซึ่งกสทช.จะตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาเรื่องนี้ ส่วนกล่องทีวีดาวเทียมและกล่องเคเบิล ที่ไม่สามารถนำคูปองไปแลกไปนั้น เนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสตง.ท้วงว่าผิดกฎหหมายเนื่องจากเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลและให้เป็นธุรกิจการแข่งขัน ”นายฐากรกล่าว อย่างไรก็ตามจากนี้จะนำข้อสรุปทั้งหมดนี้นำเสนอต่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อย(คสช.)ผ่านคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบในวันที่ 30 ก.ค. นี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.สรุปคูปองทีวีดิจิตอล690บ.เสนอคสช.เห็นชอบ30ก.ค.นี้

Posts related