shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

กสทช.สุภิญญานัดฟรีทีวีประชุม2ธ.ค.

วันนี้(1ธ.ค.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า สำหรับการที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ายึดพื้นที่ของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี เพื่อให้มีควบคุมการนำเสนอข่าวนั้นมองว่า เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ โดย กสทช.กำกับดูแลเฉพาะผู้รับใบอนุญาตเท่านั้น ไม่ได้กำกับดูแลกลุ่มผู้ชุมนุม เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและมีกฎหมายบังคับใช้   กสทช.ไม่สามารถกำกับดูแลเกินบทบาทหน้าที่ได้ด้านนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และกสท.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค  เปิดเผยว่า เตรียมประสานสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดตั้งวอร์รูม ประสานงานกับฟรีทีวีทุกช่อง เพื่อรักษาอิสระภาพสื่อมวลชน และคลี่คลายสถานการณ์ ในขณะเดียวกันประสานงานกับฟรีทีวีทุกช่อง เพื่อประชุมด่วนในวันที่ 2 ธ.ค.56  รับมือกับสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์บุกเข้ามายังสถานีไทยพีบีเอส นั้นเลยการควบคุมของ กสทช. ไปแล้ว แต่ส่วนตัวมองว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว เนื่องจาก ที่ผ่านมาไทยพีบีเอสนำเสนอข่าวตามรูปแบบทีวีสาธารณะ  แต่หากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจในบางรายการที่เสนออาจขอให้นำเสนอให้รอบด้านมากขึ้นก็ได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.สุภิญญานัดฟรีทีวีประชุม2ธ.ค.

Posts related

 


กสทช.สุภิญญานัดฟรีทีวีประชุม2ธ.ค.

วันนี้(1ธ.ค.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า สำหรับการที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ายึดพื้นที่ของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี เพื่อให้มีควบคุมการนำเสนอข่าวนั้นมองว่า เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ โดย กสทช.กำกับดูแลเฉพาะผู้รับใบอนุญาตเท่านั้น ไม่ได้กำกับดูแลกลุ่มผู้ชุมนุม เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและมีกฎหมายบังคับใช้   กสทช.ไม่สามารถกำกับดูแลเกินบทบาทหน้าที่ได้ด้านนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และกสท.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค  เปิดเผยว่า เตรียมประสานสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดตั้งวอร์รูม ประสานงานกับฟรีทีวีทุกช่อง เพื่อรักษาอิสระภาพสื่อมวลชน และคลี่คลายสถานการณ์ ในขณะเดียวกันประสานงานกับฟรีทีวีทุกช่อง เพื่อประชุมด่วนในวันที่ 2 ธ.ค.56  รับมือกับสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์บุกเข้ามายังสถานีไทยพีบีเอส นั้นเลยการควบคุมของ กสทช. ไปแล้ว แต่ส่วนตัวมองว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว เนื่องจาก ที่ผ่านมาไทยพีบีเอสนำเสนอข่าวตามรูปแบบทีวีสาธารณะ  แต่หากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจในบางรายการที่เสนออาจขอให้นำเสนอให้รอบด้านมากขึ้นก็ได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.สุภิญญานัดฟรีทีวีประชุม2ธ.ค.

Posts related

 


กสทช.สุภิญญานัดฟรีทีวีประชุม2ธ.ค.

วันนี้(1ธ.ค.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า สำหรับการที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ายึดพื้นที่ของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี เพื่อให้มีควบคุมการนำเสนอข่าวนั้นมองว่า เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ โดย กสทช.กำกับดูแลเฉพาะผู้รับใบอนุญาตเท่านั้น ไม่ได้กำกับดูแลกลุ่มผู้ชุมนุม เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและมีกฎหมายบังคับใช้   กสทช.ไม่สามารถกำกับดูแลเกินบทบาทหน้าที่ได้ด้านนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และกสท.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค  เปิดเผยว่า เตรียมประสานสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดตั้งวอร์รูม ประสานงานกับฟรีทีวีทุกช่อง เพื่อรักษาอิสระภาพสื่อมวลชน และคลี่คลายสถานการณ์ ในขณะเดียวกันประสานงานกับฟรีทีวีทุกช่อง เพื่อประชุมด่วนในวันที่ 2 ธ.ค.56  รับมือกับสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์บุกเข้ามายังสถานีไทยพีบีเอส นั้นเลยการควบคุมของ กสทช. ไปแล้ว แต่ส่วนตัวมองว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว เนื่องจาก ที่ผ่านมาไทยพีบีเอสนำเสนอข่าวตามรูปแบบทีวีสาธารณะ  แต่หากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจในบางรายการที่เสนออาจขอให้นำเสนอให้รอบด้านมากขึ้นก็ได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.สุภิญญานัดฟรีทีวีประชุม2ธ.ค.

Posts related

 


Home Webmail Password Help File Manager Logout Edit a file