กสทช. จับมือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดประชุมนานาชาติ คุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอลทั่วโลก   หลังพบปัญหามาตรฐานการให้บริการโทรคมนาคมถูกร้องเรียนมากที่สุด น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า  กสทช. ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล(Consumer International) จัดประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล”  ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกที่ได้รับความสนใจ จาก 81 องค์กร 32 ประเทศ และจากผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อร่วมกันติดตามข้อมูล สถานการณ์ ปัญหาข้อเสนอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่เติบโตและซับซ้อนมากขึ้น โดยประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอลและการเชื่อมโยงประเด็นและปัญหาของผู้บริโภคในระดับสากล เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอลในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา และนครราชสีมา ดังนั้นองค์กรกำกับดูแลจำเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องมือ อาทิ การทำงานด้านการรู้เท่าทันสื่อ การแข่งขันในกิจการ การจัดสรรทรัพยากรการสื่อสาร รวมทั้งการปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้บริโภคด้านการสื่อสาร จึงเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ด้าน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม เปิดเผยว่า  สำหรับการแก้ปัญหาให้แก่ผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ท้าทาย โดย กสทช. สรุปอันดับที่ร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ มาตรฐานการให้บริการที่ดี เช่น การเปลี่ยนสัญญาการใช้บริการ ถูกระงับบริการ, พรีเพดกำหนดวันหมดอายุ, ค่าบริการไม่ถูกต้อง, บริการเสริมที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้สมัคร, คุณภาพการให้บริการ, ปฏิเสธการยกเลิกบริการ, ข้อมูลการให้บริการไม่ชัดเจน โฆษณาเกินจริง, เกิดข้อความสแปม, คิดค่าบริการเกินกว่าอัตราขั้นสูงที่เกินกว่าที่ กสทช. กำหนด และการไม่คืนเงินคงเหลือในระบบเมื่อยกเลิกบริการ.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.หนุนคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล

Posts related