วันนี้(17ก.ค.)นายฐากรตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า  มีมติให้นำ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง  ซึ่งปรับปรุงแก้ไขจากประกาศกทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง  นำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  ซึ่งร่างดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลคุณภาพบริการโทรคมนาคมประเภทเสียง และเป็นเครื่องมือช่วยกำกับดูแลผู้ประกอบการเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับบริการที่มีคุณภาพ   โดยสาระสำคัญของร่างประกาศนี้ คือ ต้องมีอัตราส่วนการเรียกสำเร็จ 90% หรือ ห้ามสายหลุดในช่วงเวลา 10.00-13.00 น. และ 16.00-19.00 น.ทั้งในเครือข่ายเดียวกันและข้ามเครือข่าย นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการต้องสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ภายใน 1 นาทีนับตั้งแต่ระบบเริ่มตอบรับจนถึงผู้ใช้บริการได้เริ่มสนทนากับพนักงานให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันเช่นกัน ในขณะเดียวกันร่างประกาศฉบับนี้ยังมีการเพิ่มค่าชี้วัดคุณภาพบริการอีก 5 ตัว ได้แก่ 1.อัตราส่วนของกรณีที่สายหลุด ข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ 2.ร้อยละของจำนวนครั้งที่สถานีฐาน ไม่สามารถให้บริการได้ติดต่อกันเกิน 3 ชั่วโมงใน 1 เดือนของสถานีฐานทั้งหมด 3.ร้อยละของจำนวนครั้งที่สถานีฐาน ที่หยุดทำงานสะสมเกินกว่า 24ชั่วโมงภายใน 1 เดือน 4.ร้อยละของเวลารวมที่ทุกสถานีฐานไม่สามารถให้บริการได้ใน 1 เดือนของเวลาที่ต้องให้บริการทั้งหมด  และ 5.คุณภาพของเสียง  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.เตรียมคุมเข้มห้ามโทรแล้วหลุดเช้า-เย็น

Posts related