วันนี้ (13 มี.ค.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ปี 2556 ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช.มีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 87,991,761.42 บาท โดยรายได้ดังกล่าวมาจาก ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงจำนวน  29,985,000 บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จำนวน 11,560,000 บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีจำนวน 1,853,686.42 บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามมาตรา 70 พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จำนวน 41,416,990 บาท ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 จำนวน 353,700 บาท รายได้จากการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก จำนวน 119,250 บาท และรายได้จากการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน จำนวน 2,703,135.00 บาทสำหรับรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัลที่ผ่านมาทั้งหมด นำส่งเป็นเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะตามที่พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กำหนดไว้ ไม่ได้เป็นรายได้ของสำนักงาน กสทช. แต่อย่างใดนายฐากร กล่าวว่า รายได้จากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่สำนักงาน กสทช. ได้รับจะนำไปจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. ในการบริหารจัดสรรคลื่นความถี่ กำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.เผยปี 56 มีรายได้จาก กสท. ที่ 87.99 ลบ.

Posts related