วันนี้(4พ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)เปิดเผยว่า ที่ประชุมกสท. เห็นชอบข้อเสนอคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานทางเทคนิคฯ ในการจัดรูปแบบ การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อให้บริการในระดับชาติ หรือ MUX (มักซ์) 4 รูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ได้แก่รูปแบบที่ 1. 12 ช่องวาไรตี้คุณภาพมาตรฐาน(เอสดี) รูปแบบที่ 2 คือ 1 ช่องวาไรตี้คุณภาพคมชัดสูง(เอชดี) และ 9 ช่องวาไรตี้คุณภาพมาตรฐาน(เอสดี) รูปแบบที่ 3 คือ 2 ช่องวาไรตี้คุณภาพคมชัดสูง(เอชดี) และ 6 ช่องวาไรตี้คุณภาพมาตรฐาน(เอสดี) และรูปแบบที่ 4 คือ 3 ช่องวาไรตี้คุณภาพคมชัดสูง(เอชดี) และ 3 ช่องวาไรตี้คุณภาพมาตรฐาน(เอสดี) โดยผู้ประกอบการโครงข่ายต้องเป็นผู้เลือกรูปแบบเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาแก้ไข ปรับปรุง สาระสำคัญ ของร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …” หรือร่างฯกำกับเนื้อหาทางวิทยุ – โทรทัศน์ ตามม.37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จากเดิมกำหนดไว้ 3 หมวด คือ หมวดที่ 1 การกำหนดลักษณะหรือรูปแบบหรือสาระสำคัญของรายการที่มีเนื้อหาหรือลักษณะต้องห้ามไม่ให้ออกอากาศ หมวดที่ 2 ข้อปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตในการกำกับดูแลหรือควบคุมการจัดทำหรือผลิตรายการ และหมวดที่ 3 มาตรการกำกับดูแลการตรวจสอบเนื้อหารายการก่อนการออกอากาศรายการ และกระบวนการสั่งระงับ หรือห้ามการออกอากาศ ตัดให้เหลือเพียง 2 หมวด โดยการตัดหมวดที่ 2 ออกแล้วนำเนื้อหาสาระที่สำคัญไปรวมไว้กับหมวดที่ 1 แทน โดยจะนำร่างฯที่ปรับแก้ไขเสนอเข้าที่ประชุมกสท.วันที่ 11 พ.ย. 56 และเข้าที่ประชุมกสทช.วันที่ 13 พ.ย. 56 เพื่อขอมติที่ประชุมสำหรับขยายการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ อีกครั้งประมาณเดือนพ.ย. 56 หลังจากที่สิ้นสุดการรับฟังไปเมื่อ 22 ส.ค. – 22 ก.ย. 56 เป็นระยะเวลา 30 วัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.กำหนดรูปแบบทางเลือกโครงข่าย

Posts related