วันนี้(11พ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหางชาติ(กสทช.)พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดว่า ที่ประชุมกสท.เห็นชอบหลักการ 3 ร่างประกาศที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการทีวีดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบการจำนวน 29 ราย 41 ซอง ที่ยื่นขอเข้าร่วมประมูลทีวีดิจิทัล ได้เห็นภาพรวมของร่างประกาศโดยกสท.จะให้เปิดประชุมกลุ่มย่อย(โฟกัส กรุ๊ป) ภายใน 2 สัปดาห์นี้ ก่อนเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจ สำหรับร่างที่จะไปโฟกัส กรุ๊ป มีจำนวน 3 ร่างประกอบด้วย 1.หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. … หรือร่างที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดขอบเขตตลาด กำหนดนิยาม ลักษณะตลาดเนื่องจากบริบท อาทิ ทีวีมีทั้งแบบไม่ใช่คลื่นความถี่ และใช้คลื่นความถี่ หรือโครงข่ายสำหรับกิจการดาวเทียม – เคเบิลทีวี กิจการทีวีดิจิทัล โดยต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการผูกขาด 2.หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. … อาทิ การแบ่งแยกบัญชี และ 3. เรื่องการกำหนดลักษณะและมาตรการป้องกันการกระทำอันเป็นการผูกขาดโดยการควบรวมกิจการ การครองสิทธิข้ามสื่อ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … เพื่อไม่ให้เกิดการควบรวมกิจการ โดยกำหนดผู้ใดที่มีส่วนแบ่งการตลาดเกิน 25 % โดยวัดจากผู้รับชม ถือว่าเป็นผู้ที่อำนาจทางการตลาด เป็นต้น “ร่างประกาศฉบับแรกนั้นจะเป็นเหมือนเสาเข็มหลัก ก่อนที่จะออกอีก 2 ร่าง ส่วนกรณีที่ให้มีการกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์นั้น มองว่ากสท.ไม่มีอำนาจเพียงพอที่จะไปกำหนดในการแบ่งสัดส่วน ซึ่งหากกำหนดหนังสือพิมพ์ ต้องกำหนดสื่อนิตยสารและอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน ส่วนตัวมองว่าไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องกัน ”พ.อ.ดร.นที กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.คลอด 3ร่างประกาศตีกรอบผู้ประมูลทีวีดิจิทัล

Posts related