นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 17 มี.ค.นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จะการพิจารณา (ร่าง) เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ก่อนดำเนินการมอบใบอนุญาตแก่ 24 ช่องรายการต่อไป ทั้งนี้ มีวาระพิจารณาหลักการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมทีวีดิจิทัล เพื่อให้สำนักงานใช้ในการจัดทำโครงการและแผนงานต่อไป ทั้งนี้ ยังมีวาระที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิทัลได้แก่ การทำวาระข้อเสนอการปรับเปลี่ยนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิทัล รวมทั้งกำหนดแนวทาง และวิธีการที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎ กติกา และนโยบายการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทกิจการระดับชาติ ที่เสนอโดย นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช. และวาระการกำกับดูแลให้ปะกอบกิจการโทรทัศน์ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่เสนอโดยสำนักงานฝ่ายกฎหมาย ส่วนวาระอื่นน่าสนใจ ได้แก่ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันที่ 19 พ.ย. 56 – 18ก.พ. 57 และวาระการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่2) พ.ศ…. ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.เล็งให้ความรู้คนไทยในการดูทีวีดิจิทัล

Posts related