วันนี้(2เม.ย.) ที่อาคารหอประชุม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช.เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.)ได้เห็นชอบกรอบวงเงินจำนวน 500 ล้านบาท เพื่อเปิดให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา สมาคม และมูลนิธิต่างๆ เข้ามาขอร่วมสนับสนุนโครงการของกองทุนฯระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ค.57 โดยการดำเนินครั้งนี้จะมีความรอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ด้าน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า สำหรับหน่วยงานที่จะเข้ามายื่นขอรับการสนับสนุนเงินในการดำเนินงานต้องสอดคล้องวัตถุประสงค์ของกองทุน 4 ด้าน คือ 1. ด้านการจัดให้มีบริการที่ทั่วถึง 2. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรการสื่อสารเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาศ 3. ด้านการพัฒนาบุคลกร และ4.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกำหนดให้แต่ละโครงการที่เสนอเข้ามากรอบวงเงินต้องไม่เกิน10 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี ซึ่ง กทปส. จะเฉลี่ยกรอบวงเงินให้เท่าๆกันในทุกๆด้านอย่างไรก็ตามสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 โดยในปี 2556 นั้น กองทุนฯได้สนับสนุนจำนวน 10 โครงการ เป็นวงเงิน 32 ล้านบาท โดยโครงการต้องเน้นสังคม และประโยชน์สาธารณะ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ในขณะเดียวกันความคืบหน้าการพิจารณามูลค่าคูปองเงินสดส่วนลดสำหรับแลกซื้ออุปกรณ์ดิจิตอลเตรียมที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯในวันที่ 6 พ.ค. นี้ และจากนั้นจะนำเสนอที่ประชุม กสทช.ในวันที่ 12 พ.ค. ต่อไป หลังจากนั้นจึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนการแจกจ่ายคูปองได้ช่วงประมาณปลายเดือนมิ.ย.– เดือน ก.ค. นี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กองทุนฯกสทช.ตั้งกรอบ 500 ลบ.เปิดให้หน่วยงานยื่นขอรับทุน

Posts related