นายอาทร ผดุงเจริญ ที่ปรึกษาสหกรณ์ปลาสลิดและสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่บางปะกง ยังคงสามารถเพาะเลี้ยงปลาสลิดได้อย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนอาชีพไปทำอาชีพอื่น เนื่องจากสามารถพัฒนาปลาสลิดให้มีคุณภาพมาตรฐาน จนสินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาด หลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเอฟทีเอกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 8ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มสหกรณ์ปลาสลิดและสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัดในการยกระดับการเลี้ยง การแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ“กองทุนเอฟทีเอทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่บางปะกง ยังคงมีการเลี้ยงปลาได้อย่างต่อเนื่อง ปลาสลิดไทยไม่หายไปจากพื้นที่เหมือนกับปลาสลิดบางบ่อ ที่มีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้ว และผลจากการที่กองทุนเอฟทีเอเข้ามาช่วยยังทำให้สหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกกว่า 50 รายที่จะมาช่วยกันพัฒนาปลาสลิดบางปะกงให้คงอยู่ต่อไป"ทั้งนี้กองทุนเอฟทีเอได้ช่วยเหลือให้ผู้เลี้ยงปลาสลิดบางปะกง รับมือกับการเปิดเสรีทางการค้า หลังจากประเมินว่า เมื่อเปิดเสรีการค้าแล้ว จะทำให้มีปลาจากต่างประเทศที่มีราคาต่ำ เข้ามาในปริมาณที่เพิ่มขึ้น และกระทบต่อการผลิตและการจำหน่ายปลาสลิดในไทย โดยที่ผ่านมากรมประมงได้เข้ามาช่วยเหลือในการเพาะลูกพันธุ์ปลาสลิด พัฒนาระบบการเลี้ยงเพื่อลดระยะเวลาในการเลี้ยงให้กับเหล่าเกษตรกร ขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังได้เข้ามาช่วยเหลือด้านการเกษตรและแปรรูป จนได้ปลาสลิดที่มีคุณภาพและทำให้เกษตรกรสามารถขายปลาสลิดได้ในราคาที่คุ้มกับต้นทุน.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กองทุนเอฟทีเอช่วยผู้เลี้ยงปลาผลิตบางประกง

Posts related