สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสห ประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมกันจัดทำรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปี 2557 ในหัวข้อ “การพัฒนาคนในบริบทประชาคมอาเซียน” โดยให้ความสำคัญกับมุมมองต่อบริบทใหม่ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของประชาคมอาเซียน ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคนและชุมชนในประเทศไทย ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประชากรไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วยประชากรประมาณ 600 ล้านคนหรือราว 9 เท่าของจำนวนประชากรไทยในปัจจุบัน สังคมไทยมีความตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในแง่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน การค้า และบริการอย่างเสรี และที่ผ่านมาเสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมักจะได้รับความสนใจมากกว่าเสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การที่ประเทศชาติจะมีการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาคนภายในประเทศนั้น ๆ ด้วย ประเทศไทยได้ยกระดับเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง และมีผลของดัชนีชี้วัดการพัฒนาคนที่ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจยังไม่ได้มีการกระจายอย่างเท่าเทียม ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และการเข้าถึงบริการสาธารณะยังคงอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน รายงานฉบับนี้ยกประเด็นสำคัญของความสำเร็จของประเทศไทย อาทิ การส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การยกระดับการเข้าถึงการศึกษา การกระจายอำนาจ และการส่งเสริมการเจริญเติบโตของจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่พรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งความท้าทายในการเตรียมพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านความไม่เท่าเทียมของการเข้าถึงการศึกษา การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อจำกัดของแรงงานข้ามชาติทักษะต่ำในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของรัฐ ความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับชุมชน ที่สำคัญที่สุด รายงานได้แสดงให้เห็นว่าประชาคมอาเซียนไม่ใช่ผลผลิตสุดท้าย แต่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังจะนำไปสู่ความเป็นประชาคมที่มีการแลกเปลี่ยนค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน ซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาคนของอาเซียนต่อไป ดูรายงานฉบับเต็มได้ที่ www.th.undp.org/thailand/en/home.html หรือ http://social.nesdb.go.th/social

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : การพัฒนาคนในบริบทของอาเซียน

Posts related