นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อรมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่าการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนม.ค.  57 มีจำนวน 5,317ราย ลดลง 35% เทียบกับม.ค. 56 แต่เพิ่มขึ้น 83% เทียบกับธ.ค. 56    ส่วนมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เดือนม.ค.57 อยู่ที่ 29,600  ล้านบาท ลดลง 27% เทียบกับม.ค.  56 และลดลง 12% เทียบกับธ.ค. 56  โดยประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย จำนวน 447 ราย  อสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัย จำนวน 221 ราย ขายส่งเครื่องจักรจำนวน 142 ราย  ให้คำปรึกษาด้านการจัดการจำนวน 138 ราย และ ขายส่งวัสดุก่อสร้าง จำนวน 108 ราย ทั้งนี้สาเหตุของการจดทะเบียนจัดตั้งลดลงมาจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองที่เริ่มตั้งแต่31 ต.ค.  56ทำให้นักธุรกิจชะลอการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล   รวมถึงการจดทะเบียนธุรกิจค้าสลากที่ลดลงเนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดมาตรการให้ต้องแสดงเอกสารต้นฉบับของผู้ขอจดทะเบียนเอกสารที่ตั้งสำนักงาน และหลักฐานแสดงเงินทุน  ขณะที่การจดทะเบียนธุรกิจวิทยุโทรทัศน์ก็ลดลงเช่นกันเพราะนโยบายกำกับกิจการวิทยุโทรทัศน์ของ กสทช. ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในปีที่แล้ว สำหรับสถิติการจดเบียนเลิกกิจการเดือนม.ค. 57 พบว่ามีจำนวน 1,420 ราย เพิ่มขึ้น 18% เทียบกับม.ค. 56 แต่ลดลง 69% เทียบกับธ.ค. 56ส่วนมูลค่าการจดทะเบียนเลิกกิจการ มีมูลค่า 3,877 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 28%เทียบกับม.ค. 56 และลดลง 71% เทียบกับธ.ค. 56 “การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เทียบกับการจดทะเบียนเลิกอยู่ที่อัตรา4 ต่อ 1 ถือเป็นเป็นตัวเลขปกติซึ่งการจดทะเบียนในเดือนม.ค.เริ่มกระเตื้องขึ้นมาหากเทียบกับธ.ค.เพราะเป็นช่วงวัฏจักรของช่วงต้นปีที่จะมีผู้ประกอบการมาจัดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นกว่าปลายปี” ขณะที่ตัวเลขธุรกิจในปัจจุบันณ วันที่ 31ม.ค. 57 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศจำนวน  554,000 ราย มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10.76ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด  384,000 รายบริษัทมหาชนจำกัด1,039รายและห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  169,000 ราย ++++

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : การเมืองทุบธุรกิจเกิดใหม่เดือนม.ค. วูบ 35%

Posts related